ลำดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

1

พลตรี ดาบศักดิ์ กองสมุทร ว.ว.เวชศาสตร์ปฏิบัติทั่วไป
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2

พลตรี หญิง อัญชลี เบี้ยวไข่มุข ว.ว.กุมารเวชศาสตร์
อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อ.ว.กุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

3

พันเอก สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ว.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4

พันเอก เสกสรรค์ ชายทวีป ว.ว.นิติเวชศาสตร์

5

พันเอก อารัญ สวัสดิพงษ์ ว.ว.ออร์โธปิดิกส์

6

พันเอก ณัฐ ไกรโรจนานันท์ ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
อ.ว.ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

7

พันเอก วันชาติ นำประเสริฐชัย ว.ว.อายุรศาสตร์
ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

8

พันเอก ยศวีร์ วงศ์เจริญ ว.ว.อายุรศาสตร์
ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

9

พันเอก วันปรีดี ตันเสนีย์ ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป

10

พันโท นิติ เมธีศิริวัฒน์ ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Master Degree of Clinical Epidermology

11

พันโท สุธี อินทรชาติ ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

12

พันโท วรอัต ทวีลาภ ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Visiting Scholar Fellowship of Simulation

13

พันโท กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ว.ว.พิษวิทยา

14

พันโท ปณิธาน กวางวโรภาส ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Visiting Scholar Fellowship of Simulation
Based Education and Disaster Management

15

พันโท อนันต์ เล้าชินทอง ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

16

พันโทหญิง วรณิสร์ อมรทรงชัย ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

17

พันโท ธำรงรัตน์ ดิษฐ์แย้ม ว.ว.นิติเวชศาสตร์

18

พันโท สุขุม ทัศนชัยกุล ว.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง

19

พันโท ธนานันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

20

พันตรีหญิง ปิยธิดา กัลยาณมิตร ว.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Fellowship of Disaster Medicine
and
Intensive/critical Care Medicine

21

พันตรี พิชญ์กิตก์ เก้าเอี้ยน ว.ว.นิติเวชศาสตร์