แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 (รุ่น 14)

ร.ท.เกียรติชัย พรหมคช ร.ต.อธิภัทร ศิลปีโยดม ร.ต.หญิง อัญชิษฐา อินทรพิน นพ.พงศกร พจนสุคนธ์
นพ.มีเกียรติ ภาวศุทธิกุล พญ.ภรภัทร อินทรีย์ พญ.นนทกา นิพิธกุล พญ.นภวรรณ สินธุวงษ์
พญ.ศรุดา ไม้สุพรพญ.สิราภา ศัลยพงษ์ นพ.คงธวัช เล็กศิริวิไล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 (รุ่น 15)

ร.ท.หญิง รินรดา เคี่ยมทองคำ พญ.ณัฐฐิติยาพรรณ นุกุลสวัสดิ์ พญ.ดวงหทัย ทนน้ำ
พญ.ธนกชพร เดชพรมพญ.สุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง พญ.จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์
พญ.ศิรประภา กิ่มยิ่งยศ นพ.ปริญญา โลกโบว์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (รุ่น 16)

พญ. วิชญาพร โสภณสุขสถิตย์ พญ.พีริยา ตรีรัตนพันธุ์ พญ.สุภัทรชา มณีเพชร
นพ.ธนเดช พงษ์ชมพร พญ.พัชรี ดิลกกุลวัฒนา พญ.ธีรนาฏ ศรีฉันทะมิตร นพ.ปฐมพงษ์ ภักดี
พญ.ภัทรานิษฐ์ ปึงพิพัฒน์ตระกูล ร.ท.อภิสิทธิ์ ก.ศรีสุวรรณ นพ.พีระพัตร์ อภัยพงค์