ร.อ.ชิตวร จิระจันทร์ นำทีม EMS PMK ชนะเลิศการแข่งขัน
4th Thailand Emergency Medicine Award 2015
วันที่ 12 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

พญ.ธิติพร ถนอมทรัพย์ ได้รับรางวัล Best Practicality Award และ
พญ.ทานตะวัน พระโสภา ได้รับรางวัล Best Inovation Award
จากการประกวดงานวิจัยของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พญ.ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์, พญ.สิราภา ศัลยพงษ์ และ นพ.ปริญญา โลกโบว์
ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 9th Emergency Medicine Tournament
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.อรฉัตร ศิลานุวัฒน์ และ ร.อ.หญิง ธันยพร ตั้งตรงจิตร
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster Presentation
ในงาน SAFETY 2018 World Conference
วันที่ 7 พฤษจิกายน 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ร.อ.กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำห้องการนำเสนอวิจัย
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
และได้นำเสนองานวิจัย Oral presentation ที่ 43rd ICMM World Congress
on Military Medicine 2019 ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562